Cwitt Dental

Kompleksowe rozwiązania dla
twojego gabinetu

Wspierają nas

Bez tych ludzi nasza praca nie miałaby sensu a firma C.Witt i Spółka Sp. z o.o nie mogłaby się rozwijać. To dzięki nim możemy zapewnić Państwu szkolenia na wysokim poziomie, konsultacje i wymianę doświadczeń. Harmonogram najbliższych szkoleń można zobaczyć TUTAJ

Implantologia

Prof. Markus Hürzeler

Studia ukończył w 1984 in Zurychu, stopień doktora otrzymał w 1986 na tym samym Uniwersytecie; certyfikat Specjalisty Periodontologii zdobył w 1993 (Swiss Society of Periodontology), stopień Docenta (Associate Professor) w 1996 w Katedrze Protetyki Uniwersytetu Albert-Ludwigs we Freiburgu, w Niemczech, a certyfikat Specjalisty Protetyki w 1997 (German Society of Prosthodontics). Obecnie praktykuje w Monachium zajmując się głównie periodontologią oraz implantologią. Jest Adiunktem na Uniwersytecie Albert Ludwigs we Freiburgu, w Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii oraz Adiunktem na Universytecie Teksas w Houston. Dr Hürzeler opublikował ponad 100 prac naukowych z zakresu implatologii, periodontologii oraz regeneracji tkanek; cyklicznie wykłada zarówno w kraju jak i za granicą. W pracy naukowej szczególnie interesują go zagadnienia natychmiastowego obciążania implantu, regeneracja tkanek przy użyciu czynników wzrostu oraz terapia zmian patologicznych wokół implantów.

Dr Ueli Grunder

Dr Ueli Grunder uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Zurychu w 1982. Prowadzi studia podyplomowe z zaawansowanych technik protetycznych. Opublikował liczne prace naukowe, wykłada w ośrodkach krajowych i międzynarodowych chirurgiczne i protetyczne aspekty implantologii. Dr Grunder jest prezesem Szwajcarskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (SSOI) i Wice-Prezydentem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED).

Dr Thomas Schindler

Wykładowca podyplomowego studium mistrzowskiego w dziedzinie diagnostyki czynnościowej oraz terapii dysfunkcji narządu żucia na Uniwersytecie Donauuniversität w Krems (Austria). Jest on autorem licznych specjalistycznych publikacji, laureatem nagrody międzynarodowego konkursu z dziedziny implantoprotetyki czynnościowej i dysponuje ponad 30-letnim doświadczeniem praktycznym. Obecnie prowadzi własną praktykę stomatologiczną w malowniczym Salzburgu.

Dr n. med. Marcin Krywult

Ukończył Oddział Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w roku 1998. W latach 1999 - 2011 pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia). W roku 2005 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w dziedzinie diagnostyki zaburzeń układu ruchowego narządu żucia, w roku 2008 uzyskał specjalizację w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Od ponad 10 lat zainteresowania zawodowe koncentruje na protetyce stomatologicznej, implantologii oraz leczeniu dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. Jest autorem licznych publikacji oraz krajowym i zagranicznym wykładowcą w dziedzinie gnatologii, dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia oraz protetyki stomatologicznej. Posiada certyfikat umiejętności implantologa (Curriculum of Oral Implantology) uzyskany na Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie.

Chir. stom. Arkadiusz Makowiecki

Arkadiusz Makowiecki ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1993 roku. W 1996 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii stomatologicznej. Pierwsze szkolenie w zakresie implantologii stomatologicznej odbył w 1996 roku. Od tego czasu pogłębia wiedzę i doskonali umiejętności uczestnicząc w szkoleniach w kraju i zagranicą. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej będącego częścią Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego (OSIS-EDI) oraz Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI-ICOI/ DGOI). Od 1993 prowadzi specjalistyczną praktykę stomatologiczną w Krakowie oraz współpracuje z licznymi klinikami jako lekarz implantujący. Arkadiusz Makowiecki jest także lekarzem - konsultantem firmy Osstell w Polsce.
Strona www: http://www.armadent.pl/
E-mail: biuro@armadent.com.pl
Tel.: 501 044 669

Dr hab. n. med. Krzysztof Osmola

Uzyskał dyplom lekarza i lekarza stomatologa na Akademii Medycznej w Poznaniu. Od początku związany z Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Obecnie pełni funkcje Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autor ponad 120 publikacji o tematyce traumatologicznej i onkologicznej, Autor i Współautor licznych podręczników akademickich. Wykładowca uniwersytecki dla studentów polsko i anglojęzycznych. Członek licznych towarzystw naukowych związanych z chirurgią głowy i szyi. Od 1992 r. zajmuje się implantologią stomatologiczną. Kierownik i wykładowca specjalistycznego kursu Curriculum Implantologii prowadzonego przez PSI, członek Komitetu Naukowego czasopisma Implantologia Stomatologiczna. Przewodniczący Rady Naukowej PSI, członek Komisji Edukacyjnej i egzaminacyjnej PSI. Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w tej specjalizacji. Należy do grupy badawczej Ankylos Syncone Scientific Group.

Dr n. med. Andrzej Szwarczyński

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1993-2007 pracował w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Poznaniu gdzie po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego I st. z chirurgii stomatologicznej i II st. z chirurgii szczękowej, obronił pracę doktorską. Aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej. Uczestniczy w licznych kongresach naukowych krajowych i zagranicznych (Zurich, Edynburg, Barcelona, Berlin, Lucerna, Ferrara) jak i szkoleniach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii (członkowstwo PSI/DGOI/ICOI Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne/Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie/International Congress of Oral Implantologists, oraz OSIS EDI Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej). W 2011 otrzymał tytuł Ekspert ds. Implantologii Stomatologicznej PSI, Expert in Oral Implantology DGOI oraz Diplomate in Oral Implantology ICOI. W 2008 ukończył Curriculum Implantologii na Uniwersytecie im. J. W .Goethe  we Frankfurcie nad Menem. Od 2009 w ramach PSI jest odpowiedzialny za współprowadzenie części teoretycznej i praktycznej Curriculum Implantologicznego i odbieranie egzaminów praktycznych. Od 2011 jest członkiem Rady Naukowej PSI. Należy do grupy badawczej Ankylos Syncone Scientific Group. W 2012 r. ukończył studia na Uniwersytecie im. J. W Goethe we Frankfurcie nad Menem uzyskując tytuł Master of Science in Oral Implantology.

Endodoncja

Prof. Zvi Metzger from Tel Aviv University Medical School

Profesor Zvi Metzger jest uznanym endodontą i badaczem. W latach 1987-91 był Dziekanem Stomatologii w Tel Aviv University School of Dental Medicine. Obecnie piastuje funkcję Prezesa  Izraelskiego Towarzystwa Endodontycznego, jest Profesorem oraz Wykładowcą   w Zakładzie Endodoncji i Zakładzie Biologii Jamy Ustnej (Associace Professor) w Uniwersytecie Medycznym W Tel Aviv. Profesor uczestniczył wielokrotnie w naukowej współpracy z  placówkami badawczymi na świecie( Visiting Professor w National Institute of Dental Research, NIH, Maryland (1978-1981) , visiting professor at the University of North Carolina at Chapel Hill (1995-1996). 
 
Do dnia dzisiejszego pracuje na stanowisku Kierownika Zakładu Endodocji i Kierownika Laboratoriów Badawczych na Uniwersytecie Medycznym w Tel Aviv. Ponadto Profesor prowadzi prywatną praktykę jako specjalista endodoncji. Prof. Metzger jest autorem licznych publikacji a także międzynarodowym wykładowcą w dziedzinie Biologii Jamy Ustnej I Endodoncji. Pełnił funkcje w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych (Endodontics and Dental Traumatology, ENDO - Endodontic Practice Today, Endodontic Section of Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontics). Obecnie jest naukowym doradcą Scientific Advisory Panel of Journal of Endodontics I recenzentem w International Endodontic Journal. Profesor uzyskał honorową nagrodę nadaną przez Israel Dental Association (2003) za szczególne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i edukacji.

Dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk

Dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk ukończyła studia stomatologiczne w Śląskiej Akademii Medycznej, po studiach pracowała jako asystent w tamtejszym Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. W 1999r obroniła tytuł doktora nauk medycznych. Od 2001 jest zatrudniona w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta.
Prowadzi liczne wykłady i kursy dla lekarzy i studentów, głównie z dziedziny endodoncji. W swojej pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim leczeniem endodontycznym, a także stomatologią estetyczną. Jest autorką licznych publikacji z dziedziny endodoncji.

Lek. stom. Adam Zawadka

Absolwent Wydziału Lekarskiego II Oddziału Stomatologii Akademi Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z 2002 r. Po stażu pracował w gabinetach prywatnych w Poznaniu i Swarzędzu. Od 2007 r. prowadzi Indywidualną Praktykę Stomatologiczną, a od 2011 r. Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną, gdzie głównie zajmuje się leczeniem endodontycznym, chirurgią endodontyczna, leczeniem dzieci oraz stomatologią estetyczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z mikroskopem zabiegowym oraz urządzeniami do metod termicznych wypełniania kanałów korzeniowych. W 2011 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach stomatologicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE), Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Urazów Zębów (IADT). Zapraszamy do obejrzenia galerii przypadków klinicznych na stronie http://stomatologiazawadka.pl/dla-lekarzy/przypadki

Lek. dent. Łukasz Zadrożny

Doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami stomatologii. W każdej z dziedzin stomatologicznych kieruje się minimalną inwazyjnością, anatomią oraz doborem i zastosowaniem nowoczesnych technik i materiałów stomatologicznych. Specjalizuje się w endodoncji i chirurgii stomatologicznej. Pracuje naukowo, prowadził wiele kursów głównie z zakresu endodoncji. W badaniach doświadczalnych związanych z pracą doktorską używa mikrotomografii komuterowej. Jego pasją jest również implantologia oraz nowoczesna protetyka. Odbył liczne kursy w kraju i za granicą, uzyskując umiejętności potwierdzone wieloma certyfikatami. Autor i współautor prac prezentowanych na konferencjach naukowych oraz publikacji w czasopismach stomatologicznych.
Współpracuje z fundacją Be Active Dentist. Jest członkiem wspierającym SCI PTSS.

Lek. dent. Maciej Czerwiński

Lek. dent. Maciej Czerwiński w 2008 r ukończył studia na wydziale lekarsko-dentystycznym UM w Poznaniu. Od 2010 właściciel własnej praktyki lekarskiej w Toruniu. Od 2013 roku rozpoczął pracę z wykorzystaniem mikroskopu zabiegowego. Rok później stworzył autorską koncepcję leczenia zachowawczego Success Stairs. Założyciel grupy Success Stairs.Microscope Dentistry zrzeszającej lekarzy zainteresowanych pracą w pełnej izolacji z wykorzystaniem mikroskopu. Głównym założeniem sekwencji Success Stairs jest przewidywalne i powtarzalne leczenie zachowawcze zębów z wykorzystaniem materiałów kompozytowych.
 
http://www.praktykaczerwinscy.pl/

Dr n. med. Marta Maciak

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W roku 2007 zdobyła tytuł Specjalisty stomatologii zachowawczej z endodoncją. W latach 2004-2009 pracowała jako asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, a w 2009 otrzymała stopień doktora nauk medycznych. Członek PTS, PTE, PSI. Autorka wielu publikacji, od 2005 roku prowadzi wykłady i szkolenia praktyczne dla lekarzy stomatologów w Polsce i na świecie z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej. Główne zainteresowania to stomatologia estetyczna, endodoncja i protetyka.

Dr n. med. Sebastian Mazur

Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją. W 1996 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną. Do 2006 roku zawodowo związany z Katedrą i Zakładem Stomatologii Zachowawczej i Zakładem Periodontologii ŚUM. Autor i współautor kilkunastu prac naukowych. Od 2009 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Autor podyplomowego programu szkoleniowego Curriculum Endodontyczne PTE. Praktyka prywatna w Gliwicach. W swojej pracy koncentruje się na endodoncji mikroskopowej, mikrochirurgii oraz implantologii.

Dr n. med. Piotr Stachurski

Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją. Absolwent stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (rok ukończenia 1996 r.), adiunkt w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (od 1997 r.), specjalizacja I st. z zakresu stomatologii ogólnej (1999 r.). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w 2002 r. Specjalizacja z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją (2012 r.).

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »

Korzystając ze strony, akceptujesz również politykę prywatności Dowiedz się więcej »
zamknij
C.Witt