Cwitt Dental

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W C.WITT DENTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oddział w Toruniu szanujemy Twoje prawo do prywatności. Przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO.  W związku z tym rozpoczynamy proces zbierania zgód od użytkowników na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać drogą mailową (biuro@cwittdental.pl).

Źródło pozyskiwania Państwa danych.

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, od partnera/ podmiotu trzeciego współpracującego z C.WITT DENTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oddział
w Toruniu, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub  ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Administrator Państwa danych.

C.WITT DENTAL Sp. z o. o. w Warszawie oddział w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 166
87-100 Toruń
NIP 951-15-08-371, REGON 012174475
tel. +48 56 623 61 23 
e-mail: biuro@cwittdental.pl ;

Jakie dane przetwarzamy?

C.WITT DENTAL Sp. z o. o. w Warszawie oddział w Toruniu przetwarza następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, mail);
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi
  i wystawienia faktury;
 • dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line.

Cel przechowywania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej następujących celów:

 • w  celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • w celu zawarcia umowy i wykonania umowy;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego np. wystawienia faktury lub rachunku;
 • w celach marketingowych produktów i usług, jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy
z C.WITT DENTAL Sp. z o. o. w Warszawie oddział w Toruniu, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną C.WITT DENTAL Sp. z o. o.
w Warszawie oddział w Toruniu w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail (biuro@cwittdental.pl), zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez C.WITT DENTAL Sp. z o. o. w Warszawie oddział
w Toruniu jest legalne.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Okres przechowywania Państwa danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonywania umowy łączącej Państwa z C

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu ( np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

Polityka prywatności

W C.WITT DENTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oddział w Toruniu szanujemy Twoje prawo do prywatności. Przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO.  W związku z tym rozpoczynamy proces zbierania zgód od użytkowników na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać drogą mailową (biuro@cwittdental.pl).

Źródło pozyskiwania Państwa danych.

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, od partnera/ podmiotu trzeciego współpracującego z C.WITT DENTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oddział
w Toruniu, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub  ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Administrator Państwa danych.

C.WITT DENTAL Sp. z o. o. w Warszawie oddział w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 166
87-100 Toruń
NIP 951-15-08-371, REGON 012174475
tel. +48 56 623 61 23 
e-mail: biuro@cwittdental.pl ;

Jakie dane przetwarzamy?

C.WITT DENTAL Sp. z o. o. w Warszawie oddział w Toruniu przetwarza następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, mail);
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 • dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line.

Cel przechowywania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej następujących celów:

 • w  celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • w celu zawarcia umowy i wykonania umowy;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego np. wystawienia faktury lub rachunku;
 • w celach marketingowych produktów i usług, jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy
z C.WITT DENTAL Sp. z o. o. w Warszawie oddział w Toruniu, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Cofnięcie zgody.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną C.WITT DENTAL Sp. z o. o.
w Warszawie oddział w Toruniu w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail (biuro@cwittdental.pl), zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez C.WITT DENTAL Sp. z o. o. w Warszawie oddział w Toruniu jest legalne.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Okres przechowywania Państwa danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonywania umowy łączącej Państwa z C

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu ( np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »

Korzystając ze strony, akceptujesz również politykę prywatności Dowiedz się więcej »
zamknij
C.Witt